TEGEVUSALAD


Veekogude saneerimine (noorendamine):
 • Kinnikasvavate veekogude puhastamine;
 • Veekogu ummistavate kõrgemate taimede niitmine ja teisaldamine kaldale;
 • Roostiku niitmine, teisaldamine;
 • Setete väljapumpamine ;
 • Traditsiooniliste supluskohtade puhastamine.
Vanajõgede ühendamine põhijõega

Jõeäärsete lammiheinamaade hooldamine

Rannaniitude hooldamine

Rannikujärvede hooldamine

Kalade elu- ja kudetingimuste parandamine:
 • Jõesuudmete (kalade kudeteede) avamine ja puhastamine
 • Kalade koelmualade korrastamine vooluveekogudel
Tööd veekeskkonnareostuse likvideerimisel

Konsultatsioonid:
 • Keskkonna-alane koolitus (õppepäevad, ekskursioonid jne)
 • Kalakasvatus- ja kalaturismialane nõustamine
 • Veekeskkonna seire (veeproovide võtmine, laboratoorsed tööd)
 • Nõustamine mistahes veeprobleemide puhul.(kalade suremine,vetikate vohamine jne.)
 • Keskkonnalubade menetlemine.
 • Keskkonnaprojektide kirjutamine.
 • Keskkonnamõjude hindamine.